PARK UMJETNIČKE ŠKOLE LUKA SORKOČEVIĆ / LUKA SORKOČEVIĆ ART SCHOOL PARK

Lokacija/ Location:Dubrovnik

Investitor/ Investor: Dubrovačko-neretvanska županija, Caboga Stiftung

Suradnici na projektu/ Associates: Studio Petrić (arhitektura-glavni projektant)

Godina projekta/ Year of project documentation: 2020